Voorwaarden,  
 

klik hier voor een navigatievenster

 

 


Deze leveringsvoorwaarden gelden voor producten van Voedingswaar.nl, die door middel van de Voedingswaar.nl Online Winkel besteld en geleverd kunnen worden. Informatie over deze producten kan verkregen worden bij:
Voedingswaar.nl Online Winkel

telefoon: 023 5 40 41 40

 (Klik hier voor de actuele tarieven van post.nl )  (Klik hier voor de actuele tarieven pdf )

 
 
klik hier voor een navigatievenster
       
  Definities:

Voedingswaar.nl
   
  Voedingswaar.nl Online Winkel, telefoon: 023 5 40 41 40

Klant (en)
De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die bij Voedingswaar.nl een Bestelling plaatst dan wel met Voedingswaar.nl een Overeenkomst heeft gesloten of een Abonnement heeft afgesloten.

Bestelling (en)
Een door Voedingswaar.nl ten name van de Klant geregistreerde bestelling van één of meer Producten.

Abonnement
Een door Voedingswaar.nl ten name van de Klant geregistreerd abonnement op één of meerdere Producten.

Product (en)
Een product van Voedingswaar.nl, dat volgens de publieksinformatie van Voedingswaar.nl op basis van deze Algemene Voorwaarden geleverd kan worden.

Zending (en)
Eén of meer Producten, in de door of in opdracht van Voedingswaar.nl verzorgde, voor verzending geschikte, verpakking.

Vervoersdienst
Het vervoer van het Product per post door Voedingswaar.nl.

Website
De website van Voedingswaar.nl, die te vinden is op https://www.voedingswaar.nl/shop/catalog/

Werkdag
Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de feestdagen zoals genoemd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.
   
       
Algemene voorwaarden    
Deze Algemene Voorwaarden voor de Voedingswaar.nl Online Winkel.

1. Overeenkomst
De overeenkomst waarbij Voedingswaar.nl en de Klant de koop van één of meer Producten en/of het afsluiten van een Abonnement en de Vervoersdienst overeenkomen.
   
       


2. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden

   
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst, nadere overeenkomsten alsmede aanbiedingen en mededelingen van Voedingswaar.nl die verband houden met het Product, het Abonnement of de Vervoersdienst.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.
2.3 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
   
       
3. Registratie, Bestelling en Abonnement    
3.1 De Klant kan Producten bestellen en Abonnementen afsluiten nadat hij in het Klantenbestand van Voedingswaar.nl is geregistreerd. Voor Registratie en Bestelling gelden de door Voedingswaar.nl gestelde en aan de Klant bekend gemaakte procedures.
   
       
4. Totstandkoming Overeenkomst    
4.1 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzending van de bevestiging van de Bestelling of het Abonnement en de Vervoersdienst door Voedingswaar.nl, dan wel, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, door het uitvoeren van de Bestelling of het Abonnement en de Vervoersdienst.
4.2 Voedingswaar.nl behoudt zich het recht voor om een Bestelling of een Abonnement om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.
   
       
5. De Vervoersdienst    
5.1 Op de Vervoersdienst zijn de Algemene Voorwaarden voor opgedragen Postvervoer van toepassing, die te vinden zijn via www.tpgpost.nl/downloads/postvervoer_2003.pdf of kosteloos opvraagbaar zijn via tpgpost.nl Klantenservice (reactie@tpgpost.nl).
   
       
6. Retouren    
6.1 Voor weigering en retournering van een Zending gelden de hierna door Voedingswaar.nl vastgestelde en aan de Klant bekend gemaakte procedures.
6.2 Weigering en retourzending zijn mogelijk in de volgende gevallen: de inhoud van de Zending is niet in overeenstemming met de Bestelling of de verpakking van de Zending is uiterlijk beschadigd.
6.3 Retourzending zal steeds binnen 8 dagen na aflevering moeten plaatsvinden. Een Zending, die geopend is geweest, dient voor retourzending zorgvuldig te worden gesloten. Indien de oorspronkelijke verpakking van de Zending niet meer bruikbaar is, zal de Klant de inhoud van de Zending zorgvuldig herverpakken in een verpakking, die tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke verpakking. Zendingen met een waarde van meer dan € 50,- verzoeken wij u aangetekend te verzenden. Als Producten niet compleet of beschadigd zijn bij ontvangst door Voedingswaar.nl, worden ze u alsnog in rekening gebracht.
6.4 Indien de Klant ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het recht op retourzending, heeft Voedingswaar.nl het recht aan de Klant kosten in rekening te brengen. Beschadiging of verlies van Producten tijdens retourzending is voor rekening en risico van de Klant, onverminderd zijn eventuele aanspraken indien Voedingswaar.nl vervoerder van de geretourneerde Zending was.
   
       
7. Eigendomsvoorbehoud    
7.1 Een Product blijft, ook na aflevering bij de Klant, zolang eigendom van Voedingswaar.nl, totdat het bedrag dat de Klant in verband met de gedane Bestelling van dat Product of het afgesloten Abonnement aan Voedingswaar.nl is verschuldigd, volledig is voldaan. Beschadiging en verlies van Producten, terwijl er nog een eigendomsvoorbehoud op rust, zijn volledig voor rekening en risico van de Klant.
   
       
8. Beveiliging en Internet    
8.1 Voedingswaar.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Voedingswaar.nl Online Winkel te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de Klant via de Website ingevoerde gegevens, maar Voedingswaar.nl kan ter zake geen garantie geven.
   
       
9. Aansprakelijkheid    
9.1 Voedingswaar.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de Klant lijdt door tekortkomingen van Voedingswaar.nl in de uitvoering van de Overeenkomst of het Abonnement. Voor de goede orde wordt de Klant erop gewezen dat voor de eventuele aansprakelijkheid van Voedingswaar.nl voor schade die de Klant lijdt door tekortkomingen van Voedingswaar.nl in de uitvoering van de Vervoersdienst het terzake bepaalde in de Algemene Voorwaarden voor opgedragen Postvervoer geldt.
9.2 Voedingswaar.nl kan zich niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid voor zover de schade is ontstaan uit haar eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met de opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
   
       
10. Overmacht    
10.1 Voedingswaar.nl is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien Voedingswaar.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp Voedingswaar.nl gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van een tekortkoming van leveranciers van telecommunicatiediensten.
   
       
11. Betalingswijze    
11.1 De Klant zal alle bedragen die hij in verband met Bestellingen of Abonnementen aan Voedingswaar.nl verschuldigd is op één van de door Voedingswaar.nl toegelaten (of overeengekomen) betalingswijzen voldoen, binnen de daartoe door Post gestelde (of nader overeengekomen) termijn.
11.2 Bij betaling per creditcard zal de aflevering pas plaatsvinden na clearing van het orderbedrag. Dit kan enige tijd in beslag nemen.
   
       
12. Bijzondere rechten Voedingswaar.nl    
12.1 Door enkele overschrijding van een overeengekomen (betalings-)termijn is de Klant in verzuim.
12.2 Indien de Klant na ingebrekestelling (met inachtneming van een redelijke termijn) in verzuim blijft, heeft Voedingswaar.nl, onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten, gedurende onbepaalde tijd het recht om geen nieuwe bestellingen of aanvragen voor Abonnementen meer te accepteren, en om de uitvoering van alsdan reeds gedane Bestellingen of afgesloten Abonnementen op te schorten of te annuleren.
12.3 Indien de Klant verplichtingen in verband met Bestellingen, Abonnementen of de Vervoersdienst niet of onvoldoende nakomt, heeft Voedingswaar.nl, onverminderd haar overige rechten, het recht alle materiële schade (in welke vorm dan ook) die daarvan het gevolg is, aan de Klant in rekening te brengen.
   
       
12.4 Voedingswaar.nl heeft het recht de Algemene Voorwaarden en de tarieven met betrekking tot de Producten, de Abonnementen en de Vervoersdienst te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden en tarieven zullen niet van toepassing zijn op Bestellingen of Abonnementen, die vóór de invoering van de wijziging zijn gedaan c.q. zijn afgesloten.
12.5 Indien de Klant gedurende een lange periode, sinds zijn registratie dan wel sinds de laatste Bestelling, geen Bestelling heeft gedaan of Abonnement heeft gesloten, kan Voedingswaar.nl hem uit haar klantenregistratie verwijderen.
   
       
13. Bijzondere rechten Klant    
13.1 Voor vragen en reclames met betrekking tot Bestellingen, Abonnementen of facturen kan de Klant zich wenden tot het in de aanhef vermelde telefoon- of faxnummer.
13.2 Reclamaties dienen uiterlijk 30 dagen na de datum van Bestelling, na levering van het Product uit het Abonnement? of na de factuurdatum te worden gedaan, schriftelijk of per fax.
13.3 Indien Voedingswaar.nl na ingebrekestelling (met inachtneming van een redelijke termijn) verplichtingen in verband met Bestellingen niet of onvoldoende nakomt, heeft de Klant, onverminderd haar overige rechten, het recht alsdan reeds gedane maar door Voedingswaar.nl nog niet volledig uitgevoerde Bestellingen of Abonnementen te annuleren. Annulering laat de verplichtingen van de Klant met betrekking tot reeds uitgevoerde en door de Klant geaccepteerde Bestellingen of Abonnementen onverlet.
13.4 Ten aanzien van Zendingen, die Voedingswaar.nl als postzending aan de Klant heeft verstuurd, zal Voedingswaar.nl, wanneer de Klant door beschadiging, verlies of vertraging van die Zending schade heeft geleden, de Klant in staat stellen de rechten jegens haar uit te oefenen, die op grond van de Postwet en de Algemene Voorwaarden voor opgedragen Postvervoer toekomen aan de afzender van die Zending.
   
       
14. Annulering    
14.1 De Klant heeft het recht om deze Overeenkomst of het Abonnement binnen 7 Werkdagen na totstandkoming ervan conform artikel 4.1 te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische mededeling aan Voedingswaar.nl.
   
       
15. Gebruik van adresgegevens en privacy    
15.1 Voedingswaar.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Klanten en heeft een privacystatement voor de Online Winkel opgesteld. Door het doen van een Bestelling of het afsluiten van een Abonnement gaat de Klant akkoord met dit privacystatement.
   
       
16. Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter    
16.1 In geval van een geschil zijn de door Voedingswaar.nl vastgelegde gegevens, behoudens tegenbewijs, bepalend.
16.2 Op alle Overeenkomsten inzake de Voedingswaar.nl Online Winkel is Nederlands recht van toepassing.
16.3 Eventuele geschillen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen door de meest belanghebbende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.
 
   

 

De handelsnaam "Voedingswaar" en de bijbehorende merken waaronder het merk "Voedingswaar" zijn een handelsnaam en merk van het bedrijf Sartiox, en als zodanig staat het woord "voedingswaar" niet in het Nederlands Woordenboek en ook niet het groene boekje of het witte boekje.
Voedingswaar is dus geen Nederlands woord maar een handelsnaam en een merknaam, en het woord voedingswaar staat niet in het Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Wellicht verwarrend aangezien "voedingswaren" wel een bestaand Nederlands woord is.
 

   
 VEEL PLEZIER OP DE VOEDINGSWAAR.NL WEBSITE!

 

 

 

klik hier voor een navigatievenster

 
 


©2019 Voedingswaar.nl

 
 

Google
WWW www.voedingswaar.nl